Podmienky používania

Práva vyhradené autorovi na základe autorského práva a práv priemyselného vlastníctva

Autor poskytnutím predmetnej služby uverejní obsah a služby (vrátane článkov, fotografií, grafík a ostatných materiálov, lay-outu a dizajnu služby, konštrukčných princípov, nápadov a realizácie), ktoré tvoria duchovné vlastníctvo autora a ich prípadné použitie s výnimkou čítania, zobrazenia na obrazovke a k tomu potrebného kopírovania, uloženia na hard disk a tlačenia na iné ako osobné účely nie je dovolené. Tieto oprávnené použitia však nesmú sledovať žiadny obchodný záujem.

Objav.sk je názov domény zaregistrovanej autorom. Používanie tohto označenia vrátane k nemu veľmi podobných výrazov je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom autora.

Autorom poskytnutá služba obsahuje aj linky odkazujúce na webové stránky prevádzkované tretími osobami. Pokiaľ sa autor dozvie o skutočnostiach, podľa ktorých niektorá uverejnená webová stránka porušuje všeobecne záväzné právne predpisy prípadne práva či oprávnené záujmy tretích osôb bezprostredne po tom čo sa o tom dozvie link na danú webovú stránku odstráni. Autor nenesie zodpovednosť za obsah stránok, ktorých linky sú umiestnené na jeho portálu.

Porušenie autorského práva je trestný čin na základe paragrafu 281-283 Trestného zákona 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a môže sa trestať trestom odňatia slobody až na 5 rokov.